Dimanakah berdirinya keraton Islam pertama di Jawa?

Dimanakah berdirinya keraton Islam pertama di Jawa?

Pilihan Jawaban:
A. Demak
B. Cirebon
C. Banten
D. Mataram
E. Pajang

Jawaban yang benar: A. Demak

Penjelasan:
Keraton Islam pertama di Jawa berdiri di Demak. Kerajaan Demak tidak hanya penting sebagai pusat penyebaran Islam di Jawa, tetapi juga sebagai simbol kekuatan politik dan keagamaan Islam pada masa itu.

Sumber Buku: “Kerajaan Demak: Awal Kekuasaan Islam di Jawa” oleh Slamet Muljana – Buku ini memberikan gambaran tentang sejarah Kerajaan Demak sebagai kerajaan Islam pertama di Jawa, termasuk pendiriannya dan peranannya dalam penyebaran Islam.

Leave a Comment